Evalvacija EU agencij

20.04.2017

Evropska komisija izvaja javno posvetovanje, preko katerega ocenjuje delo EUROFOUND-a, CEDEFOP-a, ETF-a in EU-OSHA.

Decentralizirane agencije EU imajo pomembno vlogo v Evropski uniji. Podpirajo izvajanje politik EU, pri čemer si prizadevajo povečati konkurenčnost evropskega gospodarstva in spremeniti Evropo v privlačnejši kraj za življenje in delo, zato delujejo v dobro vseh prebivalcev EU. Opravljajo tehnične in znanstvene naloge ter pomagajo institucijam EU pri pripravi politik in sprejemanju odločitev. Decentralizirane agencije se ustanovijo za nedoločen čas in imajo sedež v raznih krajih Evropske unije.

Video o agencijah EU

Evropska komisija si že od leta 2012 prizadeva za uvedbo skupnega pristopa k decentraliziranim EU agencijam in posledično za spremembo njihovih ustanovnih aktov. Zelo veliko energije je komisija vsa leta namenjala zlasti reorganizaciji tistih agencij, ki delujejo na tripartitni osnovi. Med slednje sodijo:

Prizadevanja tečejo v smeri racionalizacije. Gre predvsem za različne poskuse, da bi zmanjšali število članov tripartitnih upravnih odborov agencij, s čemer bi se zmanjšal vpliv socialnih partnerjev in vlad nekaterih držav članic na program dela zgoraj navedenih agencij.

V tem kontekstu Evropska komisija izvaja javno posvetovanje za ocenjevanje EU agencij EUROFOUND, CEDEFOP, ETF in EU-OSHA, s katerim želi zbrati informacije in mnenja širše javnosti o njihovem delu, in sicer še zlasti:

  • o oceni njihovega dela glede relevantnosti, uspešnosti, učinkovitosti, usklajenosti in dodane vrednosti EU ter 
  • o njihovi prihodnosti, pri čemer se zbirajo nove zamisli o vprašanjih, ključnih za njihovo prihodnost, med drugim o medsektorskih vprašanjih in vprašanjih upravljanja.

K posvetovanju so vabljeni vsi državljani EU ter javne in zasebne organizacije. Spletni vprašalnik je na voljo tudi v slovenskem jeziku. Posvetovanje se bo zaključilo 5. julija 2017.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava