Kampanja

Dobra praksa

Komisija za ocenjevanje kandidatov za nagrado "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2006" je na podlagi kriterijev Evropske agencija za varnost in zdravje pri delu podelila naslednje nagrade:

Priznanje za najboljšo dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2006 je prejelo podjetje TCG Unitech Lth orodjarna in livarna d.o.o., Škofja Loka.

Podjetje TCG Unitech Lth orodjarna in livarna d.o.o. ima dolgoletno tradicijo in izkušnje na področju konstrukcije in izdelave tlačnih orodij ter tehnologije tlačnega litja. Podjetje izdeluje ulitke iz aluminijevih in magnezijevih zlitin in vsa potrebna orodja ter ima v svojem programu najzahtevnejše ulitke za avtomobilsko industrijo, pa tudi plinsko in regulacijsko tehniko in posebno zahtevno finomehaniko. Kupci izdelkov podjetja TCG Unitech Lth-ol so večinoma nemška, španska, francoska in avstrijska podjetja. Podjetje ima dva obrata, in sicer v Škofji Loki in Ljubljani, kjer je skupaj zaposlenih 1100 delavcev.

V podjetju so se pred petimi leti zaradi težav pri pridobivanju kvalificiranih kadrov odločili, da se povežejo s Šolo za strojništvo Škofja Loka. Skupaj s šolo so organizirali dualni sistem usposabljanja učencev za poklic orodjarja, ki je organiziran v okviru PE orodjarna. S pomočjo dualnega sistema vsako leto pridobijo nekaj novih orodjarjev, nekaj pa se jih odloči tudi za nadaljevanje šolanja.

Usposabljanje vajencev se v orodjarni izvaja:

  • teoretično s področja varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva, vodenja dvigal ter sistema kakovosti in ravnanja z okoljem,
  • teoretično s področja orodjarstva in
  • praktično s področja varnosti in zdravja pri delu ter orodjarstva ob mentorjih za praktično usposabljanje.

Mentorji so delavci, ki najbolje poznajo svoje delo in pri sodelavcih uživajo spoštovanje in zaupanje. Usposobljeni so za to, da učence spremljajo ves čas dela v podjetju in jim ob delu predajo čim več znanja in izkušenj.

Vodja vajence, ki jih prevzame v kadrovski službi, najprej ustrezno opremi s predpisano osebno varovalno opremo za delo v orodjarni, ki jo vajenci zadolžijo v skladišču. Nato vajencem v orodjarni predstavi način dela, primer navodil za varno delo, postopke v primeru kriznih razmer (poškodbe pri delu, potresa, požarov, razlitij…), organizacijske posebnosti in jih seznani z mentorji praktičnega usposabljanja.

Vajenci se v času vajeniške dobe stalno usposabljajo s področja varnega dela v orodjarni po pripravljenih programih usposabljanja za vajence in delavce.

Pred začetkom dela vajenci v kadrovski službi prejmejo priročnik »Izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu, vodenja dvigal, varstva pred požarom, sistema kakovosti in ravnanja z okoljem za orodjarje«. V njej so zapisane osnovne informacije glede urejenosti področja varnosti in zdravja pri delu ter sistema kakovosti in ravnanja z okoljem.

Pred testiranjem so vajencem na usposabljanju podane še podrobnejše informacije glede omenjenih področij, ki zajemajo predvsem njihovo delo. V tem okviru so jim predstavljene nevarnosti, ki nastopajo pri njihovem delu in ukrepi, ki so predpisani za odpravo oziroma obvladovanje ugotovljenih tveganj, ki jih omenjene nevarnosti povzročajo. Po opravljenem izpitu iz varnosti in zdravja pri delu, ki je v pisni obliki in pri katerem mora vajenec doseči vsaj 80% točk, lahko le-ta prične usposabljanje ob mentorju v orodjarni.

V času prakse, ki traja različno glede na letnik, v katerem je vajenec, poleg vmesnega in zaključnega preverjanja znanja s strani zunanjih ocenjevalcev (šola, GSZ), podjetje aktivno izvaja ocenjevanje dela učencev. Poleg dnevnika, ki ga mora voditi vajenec, se ocenjuje tudi tehnološko znanje, praktično delo in sodelovanje z ostalimi delavci v orodjarni. Na podlagi teh ocen se usmerja nadaljnje izobraževanje in izvaja selekcija. Rezultati učencev pri praktičnem delu se ustrezno nagrajujejo z nagradami, ki jih učenec dobi v času dela v podjetju.

Vajenci, ki se usposobijo preko omenjenega sistema, pridobijo vsa potrebna znanja za varno, zdravo, odgovorno in kakovostno delo, kar je skupna želja vseh v podjetju.

Dualni sistem – sistem vajeništva je poznan že dlje časa in je lahko organiziran na različne načine. Mentorji na posameznih operacijah, v zvezi s katerimi se vajenci usposabljajo, skrbijo za to, da so vajenci seznanjeni in da upoštevajo vse predpise in navodila ter upoštevajo varen način dela z vso delovno opremo, na kateri delajo.
Posebnost vajeniškega sistema podjetja je, da vajenci, ki so vključeni v ta sistem, spoznajo značilnosti in izkusijo delo na vseh delovnih mestih v okviru orodjarne, podjetje pa na ta način dobi kvalificiran kader, ki lahko varno in kakovostno izpolni vse zahtevane naloge.

Dosedanje izkušnje so pokazale, da je dualni sistem dobra osnova za pridobivanje kadrov za potrebe podjetja na področju orodjarstva. Učenci so pridobili ustrezna znanja in so se hitro vključili v delovno okolje. Boljšim učencem je bilo omogočeno tudi nadaljevanje šolanja v obliki študija ob delu po programu 3+2. Na ta način, poleg prakse, učenci pridobijo še dodatna teoretična znanja. Nadgradnja sodelovanja med podjetjem in Šolo za strojništvo Škofja Loka je program za pridobitev izobrazbe »inženir strojništva« - VI. stopnja. Šola izvaja program, ki v drugem letniku vključuje tudi modul orodjarstva. Od tovrstnega izobraževanja se pričakuje, da bo podjetje pridobilo ustrezne kadre, ki bodo znali upravljati z najsodobnejšimi sredstvi (CAD/CAM) s področja orodjarstva. Ta znanja bodo omogočala podjetju in predvsem orodjarni vzdrževati konkurenčnost in tehnološko usposobljenost. S stališča varnosti in zdravja pri delu je najpomembnejše dejstvo, da s pomočjo mentorjev praktičnega usposabljanja delavce - vajence seznanijo z varnim in zdravim načinom dela in z ukrepi, ki so potrebni, da se zagotavljajo varne delovne razmere.

Rezultati usposabljanja mladih delavcev so vidni na vseh področjih. V letu 2004 so v podjetju zaradi poškodb delavcev do starosti 24 let izgubili kar 0,6% vseh efektivnih ur, v letu 2005 pa je bil ta odstotek kar 3-krat manjši in je znašal le 0,2% vseh efektivnih ur. Cilj teh prizadevanj je seveda, da bi bil ta odstotek enak 0 in kot kažejo rezultati, je podjetje na pravi poti.

S stališča varnosti in zdravja pri delu so rezultati usposabljanja mladih delavcev vidni na več mestih. V prihodnje bo potrebno izvajati še več usposabljanj in izobraževanj, saj je to edina pot, ki vodi do želenega cilja.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava