Kampanja

Nagrada za dobro prakso

Za primer dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu 2003 je kandidiralo šest primerov v naslednjih podjetjih:

  • Comet d.d.,
  • Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana,
  • Droga d.d.,
  • Kovinoplastika Lož d.d.,
  • Oplast Ofentavšek Tone s.p. in
  • Revoz d.d.

Komisija za ocenjevanje kandidatov za nagrado "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2003".

Na svoji prvi seji 23.junija 2003 je komisija na podlagi priporočila Evropske agencija za varnost in zdravje pri delu sprejela splošne kriterije za ocenjevanje dobre prakse in opredelila način dela. Na seji so bile imenovane komisije za ogled posameznih primerov dobre prakse.

Nagrade so iz rok ministra za delo, družino in socialne zadeve dr. Vlada Dimovskega prejeli OPLAST Ofentavšek Tone s. p. za najboljšo prakso, Kovinoplastika Lož d. d. kot drugonagrajeno podjetje in Comet d. d. za tretjo nagrado.

1. nagrada

1. nagrado prejme OPLAST Ofentavšek Tone s.p., Tepanje 63, 3210 Slovenske Konjice za primer dobre prakse »Sanacija avtomatizacija proizvodnje v PE Kobarid«.

Proizvodni program podjetja Oplast obsega tehnične izdelke iz termoplastičnih mas za kemično, avtomobilsko, elektro ter industrijo ročnega orodja kakor tudi kovinska stebla za izvijače in kovinske podložke. Podjetje obratuje na dveh lokacijah in sicer v Tepanju in v Kobaridu. Dejavnost Oplast-a v Tepanju je izdelovanje raznih plastičnih izdelkov, v Kobaridu pa orodjarstvo, galvanizacija kovin. Skupno zaposluje 129 delavcev, v neposredni proizvodnji dela 100 delavcev.

Oplast je kupil del TIK-ove tovarne v Kobaridu, kjer pa pogoji za opravljanje kovinske dejavnosti z galvano niso bili dani. Glede na to, se je Oplast odločil za celotno sanacijo in rekonstrukcijo vseh objektov, za večje število izboljšav, zamenjave delov tehnoloških postopkov in s tem povezanih strojev, dodelave in popravila osnovne infrastrukture skupaj z okolico. Oplast je navedeno izvedel s ciljem zagotoviti varnost nadaljevanja proizvodnje, zdravja in varnosti zaposlenih, spoštovanja obstoječih predpisov ter priprave na verjetne spremembe tudi glede varovanja okolja. Po sanaciji so bili dani pogoji za vzpostavitev proizvodnje in proizvodnega procesa, ki ga iz leta v leto dopolnjuje.

Med tehnološkimi izboljšavami, predvsem v galvani, ki so zaposlenim precej olajšale delo in izboljšale varnost, je potrebno omeniti kompletno avtomatizacijo galvanskih linij in namestitev zalogovnika z dodatno progo za najbolj obremenjeni liniji obešal Ni-Cr-Ni. Zaposleni tako izven prostora z galvanskimi kopelmi opravljajo posluževalno delo. S tem se je bistveno zmanjšalo tveganje zaradi poškodb zaradi vozičkov in vsebine galvanskih kadi. Vsa leta poteka tudi kontinuirana zamenjava in obnova galvanskih kadi in bazenov v čistilnici. Stare kadi in materiale zamenjujejo s pokromom, polipropilenom in PVC-jem, odvisno od zahtev kadi. Tehnološki postopek v čistilnici galvanskih odplak je avtomatiziran s pomočjo računalnika in ustreznega programa, ter je opremljen z daljinskim prikazom in izpisom podatkov. Velika izboljšava je bila tudi v kalilnici in čistilnici, kjer so staro tračno peč in bobnaste popuščne peči ter čiščenje izdelkov z žaganjem v pinjah, nadomestili z avtomatsko SAFED-ovo kalilno-pralno-popuščno linijo, ki uporablja za zaščitno atmosfero propan namesto amonijaka, ki zelo smrdi. V čistilnici pa so majhne in nevarne pinje zamenjali z več sto kilogrami vibre firme Roesler, ki kvalitetno očistijo izdelke. Sama manipulacija z izdelki je tudi doživela precejšnje spremembe. Proizvodnjo so opremili s hidravličnimi posluževalnimi enotami in ročnimi vozički za prevoz. Za embalažo uporabljajo namesto kovinskih, plastične zabojčke, ki s svojimi posebnostmi ščitijo opremo, okolico in delavca. Zaradi olj, emulzij in galvanskih tekočin so v proizvodnjo namestili odcejevalnike in lovilne posode z rešetkami, ki preprečujejo tem tekočinam razlivanje po tleh in s tem poškodbe zaradi zdrsov in umazanije. Uredili so skladiščenje kemikalij oziroma nevarnih snovi, namestili napise ter pisna navodila v skladu s predpisi po standardu ISO 14001. Rezultati monitoringov odpadnih voda kažejo ustrezne dobre rezultate.

Navedene izboljšave pozitivno prispevajo k podobi in osnovni dejavnosti podjetja, saj povečujejo varnost zaposlenih na svojih delovnih mestih. To se kaže tudi v nizkem deležu bolniških odsotnosti zaradi bolezni in nizkem odstotku poškodb pri delu, kjer so znatno pod poprečjem v svoji dejavnosti. S tem dosegajo tudi večje zadovoljstvo zaposlenih pri opravljanju svojih delovnih nalog.

2. nagrada

2. nagrado prejme Kovinoplastika Lož d.d., Lož, Cesta 19.oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu; za primer dobre prakse »Sistem za varno ravnanje s kemikalijami in ukrepanje v primeru nezgod ali nesreč«.

Kovinoplastika Lož d.d. opravlja dejavnost kovinsko predelovalne industrije in sicer izdelava stavbnega okovja, pomivalnikov in gastro posod iz nerjaveče pločevine, PVC oken in vrat, predelava termoplastov ter izdelava orodij in strojev. Zaposluje 1165 delavcev, v neposredni proizvodnji dela 670 delavcev.

Glede na dejavnost družbe imajo zaposleni pretežno znanja s področja strojništva oz. predelave in obdelave kovin. Hkrati pa ima podjetje lastno galvano ter druge oddelke, kjer se uporabljajo mnoge nevarne kemikalije v velikih količinah, zato je bilo potrebno poiskati način, kako zaposlenim razširiti znanja tudi s področja varnega ravnanja s kemikalijami, s katerimi vsakodnevno rokujejo.

Kovinoplastika Lož je izdelala računalniško podprt sistem za varno ravnanje s kemikalijami in ukrepanje v primeru nezgod ali nesreč. Zaposleni imajo dostop do obsežnega in natančnega podatkovnika o kemikalijah ter o vseh postopkih v zvezi z njimi, preko usposabljanj pa se jih poučuje, v katerem računalniškem programu je podatkovnik na voljo in kako se ga uporablja. Podatkovna baza je z urejenim dostopom na voljo tudi vsem ostalim zainteresiranim, kot so npr. sindikat, obratna ambulanta z zdravnico za medicino dela, služba varnosti pri delu za dopolnjevanje ocene tveganja ter predstavlja dobro podlago za delo le-teh, pa tudi za razgovore z delodajalcem v zvezi z varnim delom zaposlenih.

Podjetje je locirano na občutljivem kraškem področju, daleč od centrov, ki imajo opremljene in usposobljene ekipe za ukrepanje v primeru nezgod ali nesreč, zato se je odločilo za lastno rešitev z nabavo vrhunsko opremljenega vozila za intervencije v nesrečah z nevarnimi kemikalijami ter usposobilo skupino ljudi. Navedeno opremljeno vozilo se uporablja tudi v primeru razlitja ali nesreče z nevarnimi kemikalijami kjerkoli drugje v lokalnem okolju.

Navedena izboljšava pripomore k večji ravni znanja in osveščenosti kot pravica delavca, da ve, s čim rokuje, dostopnost informacij kot dolžnost delavca, da o nevarnostih kemikalij, s katerimi rokuje, ve čim več in ob tem tudi bolj dosledno uporablja osebno varovalno opremo.

3. nagrada

3. nagrado prejme COMET d.d., Tovarniška 5, 3214 Zreče za primer dobre prakse »Mešalnica OE Flex za pripravo zmesi, ki se uporabljajo za oblikovanje armiranih in nearmiranih smolno vezanih brusov in rezalk«.

Comet d.d. opravlja dejavnost proizvodnja nekovinskih rudnin, izdeluje bruse, tehnične tkanine, keramiko in ognje-vzdržne materiale. Zaposluje 746 delavcev, v neposredni proizvodnji dela 512 delavcev.

Comet d.d. posluje uspešno, ustvarja dobiček, ki ga razporeja v ustvarjanje nove vrednosti. Takšna poslovna politika omogoča podjetju prenovo in razvoj. Poleg avtomatizacije proizvodnih procesov poteka v podjetju tudi intenzivno usklajevanje s predpisi s področja varovanja okolja in intenzivno usposabljanje delavcev v smeri izgradnje zanesljivih kadrov. Sočasno poteka širjenje prodajne mreže na vse kontinente, ki je že sedaj večinsko usmerjena na tuje trge.

Kar zadeva izboljšanje delovnega okolja so stari sistem mešanja in priprave zmesi nadomestili z novo mešalnico OE Flex za pripravo zmesi, ki se uporablja za oblikovanje armiranih in nearmiranih smolno vezanih brusov in rezalk. Zmesi so specialne mešanice naravnih silicijevih karbidov in korundnih zrn-abrazivov, polnil, aditivov in umetnih smol.
V novi mešalnici je postopek priprave brusne zmesi avtomatiziran in v glavnini zaprt. Prostori so veliki, zračni in dostopni za manipulativna prevozna sredstva. Na voljo je tovorno dvigalo. Zmanjšan je neposredni stik delavca z emisijami, avtomatizacija tehtanja in dozirni sistem pa povečata varnost delavcev pri delu. Ročno dvigovanje in prenašanje bremen je zmanjšano na minimum. Vrednosti emisij so znatno nižje od stanja pred izboljšavo.

Navedena izboljšava je znižala koncentracije fenola na kritičnih delovnih mestih pod mejne vrednosti, ter tako posledično zmanjšala neposredni stik z dražljivimi snovmi in zmanjšala fizične obremenitve delavcev.

Dejavniki, ki so privedli do izboljšave so naslednji: povečan količinski pretok materialov, dodatno zmanjšanje izpostavljenosti zaposlenih koncentracijam nevarnih snovi in prahov, predpisane zahteve na podlagi zakona o kemikalijah, pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava